Algemene voorwaarden

Lees hier alles over de algemene voorwaarden die Aartsen hanteert.

Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Neem contact met ons op.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van, alle aanbiedingen en overeenkomsten op grond waarvan Aartsen, onder welke titel dan ook zaken levert en/of diensten verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen.

2. Indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op nog te sluiten overeenkomsten en nog tot stand te komen aanbiedingen.

3. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van derden die Aartsen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

4. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper, hoe ook genaamd en op welke wijze dan ook aan Aartsen kenbaar gemaakt, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien Aartsen uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens de koper geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verliest Aartsen daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te doen.

6. Aartsen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van de koper te wijzigen.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

1. De aanbiedingen, prijslijsten en inlichtingen van Aartsen zijn vrijblijvend. Aartsen heeft het recht om een aanbieding tot op de dag van de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De facturen van Aartsen dienen tevens als orderbevestiging.

2. Mondelinge toezeggingen, afspraken danwel overeenkomsten zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door Aartsen zijn bevestigd.

3. Indien Aartsen aan de koper een monster heeft getoond of verstrekt, dan is dit monster slechts bij wijze van aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan moet beantwoorden.

4. Tenzij anders is overeengekomen, gelden ten aanzien van kwaliteitsnormen de normen die in de handel ten aanzien van de betreffende zaak gebruikelijk zijn, met dien verstande dat steeds rekening moet worden gehouden met kwaliteitsopvattingen die in het land van herkomst gebruikelijk zijn, alles met dien verstande dat Aartsen nimmer gehouden is om meer dan gemiddelde kwaliteit van de betreffende soort te leveren. De achteruitgang van kwaliteit als gevolg van weersomstandigheden die in het kader van de bedrijfsvoering redelijkerwijze niet is te voorkomen, komt voor rekening van de koper.

Artikel 3: Levering

1. Koper is verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak op het moment dat deze ter aflevering wordt aangeboden; de koper heeft slechts in het kader van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald het recht om de zaak aan Aartsen te retourneren.

2. Weigert de koper de zaken (volledig) af te nemen, dan is Aartsen bevoegd: - De zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen prijs; - De overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de koper, waarbij de koper alle kosten en schade aan Aartsen zal vergoeden; - De zaken te verkopen, indien naar haar oordeel verdere bewaring van de zaken niet van haar kan worden gevergd, waarbij de koper alle kosten en schade aan Aartsen zal vergoeden;

3. Indien de koper de gekochte zaak op het terrein van Aartsen afhaalt of laat afhalen geldt, als leveringsconditie de Incoterm “ex works”. Het risico van verlading en transport is in dat geval voor rekening van de koper. Indien is overeengekomen dat Aartsen de verkochte zaak zal leveren ter plaatse waar de koper is gevestigd, geldt als leveringsconditie “franco”.

4. Indien Aartsen met de koper overeenkomt dat Aartsen de verkochte zaak enige tijd onder zich zal houden, zal Aartsen daaraan de normale, bij haar gebruikelijke, zorg besteden. De kosten daarvan worden bij de koper in rekening gebracht. Aartsen heeft het recht om aan de koper onverwijld na het in opslag nemen van de zaak de koopprijs te factureren.

5. Een leveringstermijn geldt nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn is Aartsen pas in verzuim, nadat hem bij aanmaning een redelijke termijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van de zaken, om alsnog te leveren is gegund en die termijn is verstreken zonder dat levering heeft plaatsgevonden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren.

6. Aartsen heeft het recht om de zaken in delen te leveren.

7. Tenzij anders is overeengekomen, is meer- of minderlevering van 10% van de door koper gekochte hoeveelheid toegestaan. Aartsen heeft het recht om het meerdere aan koper in rekening te brengen.

8. In het geval van een afroepcontract (contract met opeenvolgende levering naar keuze van de koper) dient de afroep of - waar nodig en van toepassing - specificering van deelleveringen steeds zodanig tijdig te geschieden dat levering binnen het raam van de overeenkomst mogelijk is.

9. Het gestelde in deze Algemene Voorwaarden - waaronder het bepaalde in de artikelen 4 en 5 – is met betrekking tot iedere deellevering van toepassing. Aartsen heeft het recht om iedere levering afzonderlijk aan koper in rekening te brengen. Indien terzake een of meer leveringen niet of niet op tijd wordt afgeroepen of gespecificeerd en/of geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Aartsen, onverminderd het recht om zelf tot specificering over te gaan, het recht om na vruchteloze aanmaning de overeenkomst - alsmede alle andere overeenkomsten die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd - voor het niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke mededeling van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van verdere leveringen - ook die uit hoofde van andere overeenkomsten - op te schorten, totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Tevens kan Aartsen in dat geval schadevergoeding bij de koper in rekening brengen.

Artikel 4: Nakoming en aansprakelijkheid

1. Aartsen heeft het recht om, indien de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt en Aartsen erkent dat zij met de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toerekenbaar is tekortgeschoten, dan wel onrechtmatig heeft gehandeld, of zulks anderszins komt vast te staan, aan koper schriftelijk mede te delen dat zij tot (her)levering van de zaak zal overgaan. Deze (her)levering geldt als perfecte nakoming van de oorspronkelijke leveringsverplichting en brengt met zich mee dat koper geen schadevergoeding kan vorderen. In het geval van herlevering dient de koper uiterlijk op het moment van deze herlevering de eerder geleverde zaken aan Aartsen ter beschikking te stellen. De koper dient tot dat moment voor zorgvuldige opslag te zorg te dragen.

2. Aartsen is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, ontstaan door overschrijding van levertijd, schade ontstaan door vertraging in de uitvoering en gebreken ontstaan na de levering, behoudens opzet of grove schuld.

3. Indien de aansprakelijkheid van Aartsen komt vast te staan, dan beperkt de schadevergoeding zich tot de hoogte van de met de koper voor de betreffende zending overeengekomen koopprijs. De aansprakelijkheid van Aartsen strekt zich nimmer uit tot bedrijfs- en/of andere gevolgschade.

4. Indien de aansprakelijkheid van Aartsen komt vast te staan, en de door de koper geleden schade minder beloopt dan 10% van de koopsom, heeft koper slechts het recht om een evenredige vermindering van de koopprijs te vorderen en de koopovereenkomst in zoverre te ontbinden.

Artikel 5: Keuring en klachten

1. De koper (daaronder tevens begrepen een of meerdere van zijn personeelsleden en/of zijn afnemer) is verplicht om de zaak bij of terstond na levering aan een volledige keuring te onderwerpen. Indien de koper de zaak door een ander dan de in de vorige zin bedoelde personen laat afhalen, dan dient de zaak bij levering in ieder geval op hoeveelheid en uiterlijke staat te worden gekeurd.

2. Indien de koper de zaak door een ander dan een in de eerste zin van lid 1 van dit artikel bedoelde persoon laat afhalen, dient hij die zaak terstond na aankomst op de plaats van bestemming - doch in ieder geval binnen Nederland c.q. België en op de dag dat de verkochte zaak het magazijn verlaat - op niet reeds gekeurde eigenschappen te keuren.

3. Indien de koper van mening is dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij terstond na de keuring telefonisch contact op te nemen met Aartsen teneinde de klacht te bespreken. Indien geen overeenstemming wordt bereikt met betrekking tot de te volgen handelwijze dient hij zijn klacht schriftelijk, bij voorkeur per email, en gespecificeerd te herhalen. De bedoelde klacht, het bedoelde overleg, en, zo nodig, de bedoelde schriftelijke bevestiging, dienen op de dag dat de verkochte zaak het magazijn van Aartsen verlaat, gemeld te worden, tenzij Aartsen de gehele dag niet bereikbaar is, in welk geval de klacht en het overleg in de loop van de voormiddag van de daaropvolgende werkdag dienen te geschieden, terwijl op diezelfde werkdag, zo nodig, de schriftelijke bevestiging moet worden verzonden.

4. Aartsen heeft het recht om, indien naar aanleiding van het overleg geen oplossing in der minne tot stand komt, van de koper te verlangen dat hij haar de gelegenheid geeft om zelf een keuring te (laten) verrichten. Steeds moet de koper zodanig tijdig met Aartsen contact opnemen dat Aartsen de bedoelde keuring in Nederland c.q. België kan (laten) uitvoeren. Aartsen kan ook van de koper verlangen dat hij de zaak onverwijld retourneert, in welk geval de koper een representatief monster mag achterhouden. De kosten van de terugzending komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

5. Het niet nakomen van de hierboven omschreven verplichtingen brengt voor de koper het verval van een eventuele vordering op ons met zich mee.

6. Indien de koper zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde regels en Aartsen niettemin een klacht in behandeling neemt, dan dienen deze inspanningen te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van enige verplichting of aansprakelijkheid. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit en Aartsen in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht of zaken heeft geleverd, dan kan Aartsen de kosten daarvan tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan de koper in rekening brengen.

7. Klachten geven de koper niet de bevoegdheid zijn verplichting jegens Aartsen niet na te komen of de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8. Klachten over een door Aartsen gezonden factuur moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Aartsen worden ingediend, bij gebreke waarvan bevoegdheid van de koper zich op die klachten te beroepen en alle aanspraken van de koper uit dien hoofde vervallen.

Artikel 6: Zekerheid

1. Indien Aartsen na het sluiten van de overeenkomst aanwijzingen verkrijgt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper heeft Aartsen het recht om van koper te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze stelt en/of dat koper verdere leveringen contant betaalt.

2. Wanneer Aartsen gegronde aanleiding heeft om aan te nemen, dat de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet geheel zal nakomen, is Aartsen gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of een kortere dan overeengekomen betaaltermijn te hanteren alvorens tot verdere nakoming van haar verplichtingen en/of tot nieuwe leveringen aan de koper over te gaan.

Artikel 7: Prijzen en betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen is in de overeengekomen prijzen de omzetbelasting niet inbegrepen. Voorts is de koper in het geval van levering naar het buitenland of in het geval van transitohandel de desbetreffende invoerrechten en EU-heffingen verschuldigd.

2. Hetgeen door koper aan Aartsen verschuldigd is dient te worden betaald zonder dat enig recht op opschorting of verrekening kan worden geldend gemaakt. Verrekening kan door Aartsen plaatsvinden door gespecificeerde opgave aan koper van het door Aartsen respectievelijk door de koper verschuldigde saldo.

3. Tenzij anders is overeengekomen is, de betaling van de aan Aartsen verschuldigde koopprijs opeisbaar terstond bij de aflevering. Indien betaling van de factuur niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur is geschied op de door Aartsen aan te geven wijze, raakt koper, zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en zal hij vanaf de 15ste dag na factuurdatum over het openstaand bedrag een rente verschuldigd worden gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2% op jaarbasis. Geschillen over de levering laten de betalingsverplichting van de koper onverlet. Als plaats van betaling geldt steeds de vestiging van Aartsen waarmee de koper de betreffende overeenkomst heeft gesloten. Koper is aan Aartsen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som niet tijdig voldoet. Betreft het de voldoening van een factuur van Aartsen, dan worden deze kosten vastgesteld op vijftien procent van het verschuldigde bedrag, rente inbegrepen, met een minimum van € 100,00.

4. Betalingen worden steeds het eerst toegerekend op die schulden tot zekerheid waarvan Aartsen niet het in artikel 10 opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming van deze regel worden de betalingen steeds allereerst toegerekend op alle ontstane kosten, vervolgens op alle verschuldigde renten en daarna op telkens de oudste factuur.

Artikel 8: Niet nakoming/ontbinding overeenkomst

1. Indien de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk dan wel niet tijdig nakomt zal deze zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.

2. Indien een situatie, zoals in het vorige lid besproken zich voordoet, heeft Aartsen het recht: a) de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de koper zijn verplichtingen is nagekomen (een dergelijke opschorting laat kopers verplichtingen jegens Aartsen onverlet); b) elke overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden.

3. In de in dit artikel bedoelde gevallen worden alle ten name van de koper bij Aartsen openstaande vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, onmiddellijk opeisbaar en heeft Aartsen het recht om komende leveringen slechts onder rembours te verrichten.

4. Deze rechten heeft Aartsen ook indien de koper (voorlopige) surséance of uitstel van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel hij anderszins de vrijheid verliest om zonder beperking over zijn vermogen te beschikken.

Artikel 9: Overmacht

1. Onder overmacht aan de zijde van Aartsen wordt in elk geval begrepen staking en/of ziekte van haar werknemers, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de aanvoer, het vervoer, de productie, de import, de export en/of de beschikbaarheid van grondstoffen, hulpstoffen en/of gerede producten aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, wegblokkades, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf en in het algemeen alle zodanige aan Aartsen toerekenbare omstandigheden die een (verdere) uitvoering van de overeenkomst door Aartsen onredelijk zou maken, ongeacht of deze omstandigheid door Aartsen voorzienbaar was of niet.

2. In geval van overmacht heeft Aartsen de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Indien de koper als gevolg van overmacht niet in staat is om de overeenkomst na te komen, is hij verplicht om de door Aartsen, in verband met de verhinderde nakoming gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Aartsen behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan koper uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat koper:

a. de koopprijs van al die zaken, indien van toepassing vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en,

b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Aartsen ten behoeve van de koper verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,

c. de vorderingen heeft voldaan die Aartsen op de Koper verkrijgt indien de koper tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

2. De risico’s met betrekking tot de uitgeleverde zaken gaan evenwel op de Koper over op het tijdstip van de aflevering.

3. De koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Aartsen. Indien een derde de zaak voor de koper onder zich heeft, is koper, indien hij jegens Aartsen tekortschiet, verplicht om Aartsen desgevraagd de naam en het adres van die derde mede te delen en mag Aartsen aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor Aartsen moet houden.

4. Alle door Aartsen gemaakte kosten met betrekking tot een beroep op het eigendomsvoorbehoud komen voor rekening van de koper.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten (en de levering van goederen en/of diensten in het kader daarvan), of betreffende eventuele kwesties van buitencontractuele aansprakelijkheid en/of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voortvloeiend uit of in deze Algemene Voorwaarden, is het recht van toepassing van het land waarin de contracterende vestiging van Aartsen is gevestigd, met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

2. Alle geschillen die tussen Aartsen en de koper ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar de contracterende vestiging van Aartsen is gevestigd, onverminderd het recht van Aartsen om koper in rechte te betrekken bij een anderszins bevoegde rechter.

Maak kennis met team Aartsen.

Now it is time to grow. Get in touch.